Vatrogasna tehnika

Pogledajte naše članke vezane uz vatrogasnu tehniku odnosno njezino korištenje!

Općenito o sredstvima za gašenje požara

Što su sredstva za gašenje, koja svojstva posjeduju, na koji način djeluju i kako ih dijelimo?

 

Sredstva za gašenje požara su ona sredstva, odnosno tvari, kojima možemo prekinuti proces gorenja rashlađivanjem, ugušivanjem, izoliranjem, aktikatalitički ili sl.

Najopćenitije podjele sredstava za gašenje požara daju nam tri vrste:

 • glavnavoda,
 • specijalnapjena, ugljik-dioksid, haloni, prah,
 • pomoćna pokrivači, pijesak, ostalo.

Od “idealnog” sredstva za gašenje požara zahtijevamo sljedeća svojstva:

 • dobro oduzimanje topline hladeći tvar koja gori,
 • stvaranje atmosfere koja sprečava pristup zraku oko gorive tvari,
 • nemogućnost spajanja sa svim drugim stvarima,
 • nemogućnost provođenja el. energije,
 • nezapaljivost u svim aktivnostima,
 • nemogućnost raspadanja samog sredstva na zapaljive tvari,
 • raspoloživost u dovoljnim količinama i pristupačna cijena.

Danas postoji puno različitih sredstava za gašenje požara, ali ni jedno od njih ne zadovoljava sve uvjete “idealnog” sredstva za gašenje požara.

Podjela sredstava za gašenje na klase prema namjeni:

Voda kao sredstvo za gašenje:

 • za neposredno gašenje,
 • za hlađenje posuda sa zapaljivim tekućinama ako su ugrožene požarom,
 • za zaštitu vatrogasaca i ostalih sudionika u gašenju od djelovanja topline.

Voda se ne smije koristiti za gašenje požara na električnim instalacijama, pri niskim temperaturama zbog mogućnosti smrzavanja, pri gašenju određenih tvari koje u dodiru  s vodom stvaraju eksplozivne plinove, pri gašenju požara razlivenih zapaljivih tekućina, pri gašenju tvari koje bubre napijene vodom pa mogu prouzročiti urušavanje objekta.

Pjena kao sredstvo za gašenje:

Na gašenju požara lako zapaljivih tekućina ugušivanjem, sprečavanjem izlaska plinova, hlađenjem površine tekućim hlađenjem stijenki spremnika, otežavanjem dizanja pare zapaljivih tekućina.

Ugljik-dioksid kao sredstvo za gašenje (CO2 )

CO2 je teži od zraka, ne gori, hladi mjesto požara, djeluje ugušujuće, upotrebljava se u obliku plina i mješavine plina i suhog leda.

Haloni – Halogenizirani ugljikovodici kao sredstvo za gašenje požara:

Plinovi bez boje i mirisa, električki nevodljivi, inhibiraju reakciju gorive tvari i kisika tj. djeluju antikatalitički prekidajući  lančanu reakciju normalnog gorenja (raspadnuti halon veže se sa atomima i radikalima). Pogodni su za sve vrste požara, osim požara lakih metala.

Prah kao sredstvo za gašenje – (natrijbikarbonat):

Specijalno pripremljeno sredstvo za gašenje požara lakih metala zasniva se na antikatalitičkom djelovanju (smanjuju energiju aktiviranja).

Pomoćna sredstva za gašenje požara:

Pijesak, zemlja i tekstilni pokrivači pri čemu pijesak i zemlja moraju biti suhi. Pokrivači se koriste kod osoba zahvaćenih vatrom te kod gašenja manjih početnih požara po principu ugušivanja.

Sredstva za gašenje požara:

 • ručni vatrogasni aparati,
 • prijevozni vatrogasni aparati,
 • prijenosne vatrogasne prskalice s pripadajućom opremom,
 • zidni hidranti s pripadajućom opremom,
 • vanjski (podzemni ili nadzemni) hidranti s pripadajućom opremom,
 • stabilni automatski uređaji za gašenje,
 • polustabilni uređaji za gašenje,
 • vatrogasna vozila.

Sredstva za gašenje požara:

 • prijenosni vatrogasni aparati,
 • prijevozni vatrogasni aparati.

Sustavi za dojavu požara (javljači):

 • ručni,
 • automatski,
 • termički,
 • dimni,
 • plameni.
 • dojavne linije,
 • vatrodojavne centrale,
 • uređaji za uzbunjivanje.

Stabilni uređaji za gašenje požara s automatskim radom:

 • sprinkler – mokri, suhi, pre-action, s pjenom,
 • CO2,
 • halon,
 • clear agent,
 • pjena i voda,
 • stabilni sustavi bez automatskog rada – hidranti.

Prema standardu Z.CO.003 klasifikacije požara prema vrsti zapaljivih tvari indirektno određuje i klasifikaciju sredstava za gašenje požara prema namjeni.

Prema vrsti tvari koje mogu biti obuhvaćene požarom, požari se razvrstavaju u 4 klase:

 • KLASA A – požari krutih zapaljivih tvari (drvo, papir, slama, tekstil, ugljen),
 • KLASA B – požari zapaljivih tekućina (benzin, ulje, masti, lakovi, vosak),
 • KLASA C – požari zapaljivih plinova (gradski plin, metan i dr.),
 • KLASA D – požari zapaljivih metala (Al, Ka i dr.).

Sredstva za gašenje:

 • voda u mlazu,
 • vodena magla,
 • laka pjena,
 • teška pjena,
 • BCE prah,
 • ABCE prah,
 • ABCD prah,
 • ugljični dioksid,
 • haloni(zamjena).

Podjele oznaka prema sredstvu za gašenje – tip:

 • S – prah za gašenje,
 • Hl – haloni,
 • CO2 – ugljik dioksid,
 • Pz – otopina i pjenilo,
 • V – sredstvo voda.

Autor: SM
www.zastita.com.hr

Izbor, održavanje i ispitivanje vatrogasnih aparata

IZBOR VATROGASIH APARATA

Izbor vatrogasnih aparata se obavlja prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuje se u skladu sa klasom požara koji može nastati na objektu i proračunom požarnog opterećenja objekta.

Vatrogasni aparati se moraju postavljati u objekte i u slučaju kad imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Jedinični vatrogasni aparat je prijenosni ili prijevozni aparat koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz spremnika aparata.

Jedinični vatrogasni aparat je aparat kojime određujemo potrebnu količinu sredstva za gašenje nekog požara. 

Jedinični aparati za površine do 20 m2 su:

 • prah 6 kg,
 • halon 3 kg,
 • pjena 6 litara,
 • voda 6 litara,
 • i u posebnim uvjetima CO2 3 kg.

Jedinični aparati za površine veće od 20 m2 su:

 • prah 9 kg,
 • halon 6kg,
 • pjena 9 litara,
 • voda 9 litara,
 • i u posebnim uvjetima CO2  5kg.

U objektima visokog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 broju aparata iz tablice 1 treba dodati po jedan prijevozni aparat na prah 50 kg ili halon 25 kg ili zračnu pjenu 50 kg.

Poduzeća i druge pravne osobe koje su po odredbama Zakona o zaštiti od požara dužne donijeti “Plan zaštite od požara” (svrstane u I i II kategoriju ugroženosti od požara), izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugroženosti i tog normativnog akta. Za objekte svrstane u III i IV kategoriju ugroženosti od požara potrebna količina vatrogasnih aparata određuje se na temelju veličine prostora koje se želi štititi i požarnog opterećenja.

Vatrogasni aparati se moraju postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara (prijenosni na visini ne većoj od 1,5 metara).

Ovisno o vrsti materijala ili prostora koji se štiti (klase požara A, B, C, D,) odabire se medij za gašenje koji se stavlja u spremnik aparata.

Vrste medija za gašenje koji su u primjeni u vatrogasnim aparatima su:

 • prah (različitih vrsta za različite klase požara),
 • halon (u novije vrijeme razne zanjene za halon zbog njegovih štetnih svojstava),
 • ugljikdioksid –  CO2,
 • voda,
 • pjena.

Vatrogasni aparati se upotrebljavaju za učinkovito gašenje početnih požara na vozilima, građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima.

Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na požarno opterećenje i površinu objekta prema tablici 1. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata NN br. 35/94.

Tablica 1

Površina Požarno opterećenje objekta (m2)
nisko srednje visoko
do do 1GJ/m2 od1 do 2GJ/m2 preko 2GJ/m2
50 2 2 2
100 2 2 3
150 2 3 3
200 3 3 4
300 3 3 5
400 3 4 6
500 3 4 7
750 4 6 9
1000 5 7 12
2000 6 9 17
3000 7 12 22
4000 10 17 32
5000 12 22 42
6000 15 27 52
7000 17 32 62
8000 20 37 72
9000 22 42 82
10000 27 52 101
 

Minimalni broj potrebnih vatrogasnih aparata za zaštitu motornih vozila koja obavljaju javni prijevoz određen je tablicom 2.

Broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata za zaštitu kod prijevoza opasnih tvari određuje se prema propisima o prijevozu tih tvari.

Aparate na vozila treba ugraditi s nosačima za vozila, tako da budu dostupni i zaštićeni od atmosferilija.

Tablica 2

Vrsta vozila Vrsta i veličina vatrogasnog aparata Broj aparata/kom
Osobni automobil za javni prijevoz prah ABC – 2 kg 1
Osobni automobili u vlasništvu pravnih osoba, obrtnika i tijela državne uprave koji služe u prijevozu za vlastite potrebe prah ABC – 1 kg 1
Kombi vozila, vozila registrirana za više od 5 osoba i tramvajska motorna kola prah ABC – 2 kg 1
Autobusi javnog gradskog prometa i kamioni do 2,5t prah ABC – 3kg 1
Međugradski autobusi i kamioni do 10t nosivosti prah ABC – 6 1
Kamioni s prikolicom i tegljači prah ABC – 6 2

ODRŽAVANJE I ISPITIVANJE APARATA

Izvod iz Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata 

Navedenim Pravilnikom određuju se radnje, rokovi, minimalno potrebna oprema i uvjeti za održavanje vatrogasnih aparata, uvjeti za osposobljavanje djelatnika za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata te izbor vrste i količine aparata za zaštitu objekata i vozila koja obavljaju javni prijevoz. Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 • vatrogasni aparat je prijenosni ili prijevozni aparat koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz spremnika aparata;
 • vatrogasni aparat s bočicom je aparat u čijem spremniku dolazi do radnog pritiska u trenutku aktiviranja ispuštanjem pogonskog plina iz bočice;
 • vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom je aparat kod kojeg se spremnik stalno nalazi pod radnim pritiskom;
 • spremnik je posuda iz koje se sredstvo za gašenje izbacuje pod pritiskom;
 • sredstva za gašenje je tvar koja gasi vatru, a čija primjena je odobrena i ispitana uz određeni vatrogasni aparat tijekom atestiranja;
 • zatvarač je strojni dio koji brtvi otvor spremnika kroz koji se puni sredstvo za gašenje;
 • spojna cijev je savitljiva cijev s priključcima, pomoću koje se sredstvo za gašenje usmjerava na vatru;
 • bočica je spremnik pogonskog plina koji se nalazi unutar spremnika ili na spremniku aparata i koji prilikom aktiviranja dovodi aparat pod radni pritisak;
 • mlaznica je naprava koja služi za usmjeravanje mlaza sredstva za gašenje;
 • sigurnosni ventil je uređaj koji sprečava prekoračenje dopuštenog pritiska u spremniku aparata;
 • usponska cijev je cijev kroz koju sredstvo za gašenje izlazi iz spremnika aparata;
 • uzbudna cijev je cijev kroz koju pogonski plin ulazi u spremnik aparata;
 • stručna osoba je djelatnik koji je završio obuku i položio stručni ispit propisan ovim Pravilnikom;
 • ovlašteno poduzeće ili ovlaštena radnja je poduzeće ili radnja koja ima odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata propisano ovim Pravilnikom.

 Radnje i rokovi održavanja Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

 • redovni pregled
 • periodični pregled
 • kontrolno ispitivanje

Redovni pregled obavlja korisnik aparata, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlašteno poduzeće ili radnja.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

 • uočljivost aparata i dostupnost aparatu,
 • opće stanje aparata,
 • kompletnost aparata,
 • stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata.Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah otkloniti sam ili putem stručne osobe.
Periodični pregled vatrogasnih aparataPeriodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik. Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvaća:

 • vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
 • vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
 • pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,
 • kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
 • kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena),
 • izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,
 • pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi,
 • provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu (slika 1. u prilogu), i lijepljenjem na spremnik aparata
 • protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,

 Periodični pregled aparata s bočicom obuhvaća radnje pod 1, 2, 3, 6 i 7 iz prethodnog članka  i slijedeće radnje:

 • skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,
 • provjeru usponske i uzbudne cijevi,
 • provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem,
 • upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu (slika 2 u prilogu Prvilnika). Bočice starije od 20 godina odbaciti.

Kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela. Kod prijenosnih aparata zatvoriti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prijevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim.Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti.Nakon izvršenog periodičnog pregleda aparat označiti naljepnicom . Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu izvršenog pregleda i šifru (oznaku) stručne osobe koja je izvršila pregled. Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu prenijeti godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja.Uočene nedostatke stručna osoba je obvezna u potpunosti otkloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo istovrsnim rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz uporabe. 

 

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata
Kontrolnom ispitivanju
prema ovom Pravilniku podliježu vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice s pogonskim plinom volumena do 0,5 litre.
Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obuhvaća sve radnje predviđene periodičnim pregledom, uz dodatak sljedećih radnji:

 • kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje Pritiska iz aparata i otvaranje spremnika,
 • rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi,
 • provjeru usponskih cijevi,
 • iz aparata napunjenih prahom isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica,
 • iz aparata napunjenih halonom prepumpati halon ii spremnika,
 • pregled unutrašnjosti spremnika,
 • punjenje spremnika vodom uz dodatak inhibitora korozije i hidrauličko ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti spremnika prema uputi proizvođača. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanja ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu;
 • sušenje ispitanog spremnika izvana i iznutra,
 • utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog poduzeća koje je ispitivanje izvršilo,
 • prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom, na dno spremnika staviti prsten (slika 4 u prilogu) na kojem treba, ne neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje,
 • provjera pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana,
 • izmjena rasprskavajućih membrana na ventilima sigurnosti.

Nakon izvršenih ispitivanja, aparat napuniti prema uputi proizvođača istovrsnim sredstvom za gašenje, odnosno istovrsnim pogonskim plinom.Nakon izvršenog kontrolnog ispitivanja aparat označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici označiti godinu izvršenog pregleda i šifru stručne osobe koja je pregled izvršila.Boce za CO2, volumena većeg od 0,5 lit, ispituje ustanova ovlaštena od strane inspekcije za postrojenja pod pritiskom (tlakom).Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti svake dvije godine.Ovlaštena poduzeća ili radnje, obvezna su o izvršenim periodičnim pregledom i kontrolnim ispitivanjima voditi evidenciju. Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata te o datumu izvršene radnje.

Autor: SM
www.zastita.com.hr