BiH: Utvrđen nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Jedan od razloga za izmjene i dopune je usklađivanje ovog zakona s drugim propisima. Uz to, nakon stupanja na snagu Zakona uočeni su nedostaci koji su sprečavali potpunu uspostavu jedinstvenog sistema u ovoj oblasti. Razlog je, također, izvršenje presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, kojom je utvrđeno da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj. Presuda je potpuno izvršena i sporni član 114. brisan iz Nacrta zakona.

Za proteklih sedam godina od kada je Zakon na snazi, stečena se brojna saznanja i iskustva o promjenama koje se dešavaju u ovoj oblasti u savremenom svijetu i dobijena saznanja o tome kako su pojedina pitanja riješena u našem bližem i daljem okruženju.

Pri izradi izmjena i dopuna vođeno je računa da ne bude izgubljena osnovna ideja da zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, što uređuje Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Vlada Federacije BiH je zaključkom od 13.1.2017. godine utvrdila, između ostalog, da se upravni i drugi stručni poslovi iz oblasti protivpožarne zaštite na području Federacije BiH organizuju u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. U skladu s tim, Federalna uprava civilne zaštite, kao obrađivač Zakona, i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova uskladili su pojedine odredbe izmjena i dopuna Zakona, tako da inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara u cijelosti bude organizovan u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Novina u Nacrtu zakona je i pojačana zaštita šuma od požara. Naime, prema novom rješenju, predviđena je zabrana loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugim zemljištima na udaljenosti od 150 metara od granice šume.

izvor: vijesti.ba

print